Warunki sprzedaży

Warunkiem dokonania sprzedaży jest złożenie pisemnego zamówienia pocztą elektroniczną bezpośrednio na adres convert @ convert.com.pl (proszę usunąć spacje po bokach znaku @) lub poprzez poprzez formularz na stronie Kontakt.

Przy pierwszych dostawach prosimy o przedpłatę na fakturę proforma. Jednakże żeby zrekompensować tę niedogodność w zamian zawsze oferujemy przy przedpłacie rabat 3%.

Rabaty

Oprócz wspomnianego rabatu za przedpłatę oferujemy rabaty związane z dotychczasowymi obrotami jak i wielkością bieżącego zamówienia. Konkretna wartość rabatu zostanie podana przez nas przy potwierdzeniu zamówienia (o ile nie będzie on identyczny jak przy poprzednich transakcjach).

Wysyłka

Towar, który jest na półce z reguły wysyłamy tego samego dnia, o ile zamówienie dojdzie przed godz. 15-tą. W przeciwnym wypadku wysyłka nastąpi w następnym dniu roboczym.

Towar dostarczamy firmą kurierską "DPD" za opłatą 20 zł netto. Dla odbiorców, którzy są zarejestrowani w systemie paczkomaty24.pl firmy InPost oferujemy możliwość dostarczania towaru tą drogą (dla paczek do 12 kg). W tym przypadku opłata wynosi 8 zł netto.

Przy jednorazowej dostawie o wartości powyżej 500zł netto transport zawsze jest gratis.

Terminy realizacji

Termin realizacji produktów, których nie ma na półce wynosi od 1 do 4 tygodni (przeciętnie 2 tygodnie). Konkretny termin realizacji możemy jednak podać po złożeniu zamówienia i potwierdzeniu przez producenta.

Zaznaczamy, iż fabryki Circutora mają w sierpniu okres wakacyjny, co może spowodować dodatkowe wydłużenie czasu oczekiwania dla zamówień składanych pod koniec lipca i w sierpniu. Podobnie jest pod koniec roku, kiedy na przerwę świąteczną nakładają się dodatkowo inwentaryzacje.

Za dodatkową opłatą istnieje możliwość specjalnej dostawy kurierem od producenta. Ceny zależą silnie od wagi i wymiarów przesyłki i zaczynają się od ok. 100zł dla przesyłki do 1go kilograma.

Dokumentacja

Zasoby dokumentacyjne oferowanych przez nas produktów (katalogi, instrukcje, certyfikaty, deklaracje zgodności CE itp.) udostępniamy w wersji elektronicznej pod adresem: pliki.


Polityka prywatności


Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu posiadanych danych osobowych


W związku z wejściem w życie od 25 maja 2018 roku i obowiązywaniem ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. z dnia 13.06. 2016 r., Dz. U. 2016r. poz. 922) oraz zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy jakie w związku z tym przysługują Państwu prawa i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Administratorem danych osobowych Klientów oraz Osób kontaktowych jest:
Convert Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Chrzanowskiego 41/4, 51-141 Wrocław
NIP: 8981951063, REGON: 932628197.

Dane osobowe Klientów i Osób kontaktowych mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 • czynności zmierzające do zawarcia umowy handlowej, włączając w to przypadki, kiedy do zawarcia tej umowy wymagane są dane osoby działającej w interesie i w imieniu Klienta,
 • użytkowania systemu faktury elektronicznej w zakresie wskazanych danych w wniosku o udostępnienie faktur w formie elektronicznej na podstawie podpisanego porozumienia o udostępnienie faktur w formie elektronicznej,
 • odpowiadania na zapytania związane z asortymentem towarowym oferowanym przez Spółkę,
 • realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze wynikających m.in. z przepisów prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości,
 • wykonywania przez Administratora czynności w oparciu o zgodę osoby, której to dotyczy np. wysyłki newslettera lub zgody na udział w wydarzeniach, których organizatorem jest Administrator,
 • w przypadkach weryfikacji czy dana osoba fizyczna jest osobą uprawniona do reprezentowania Klienta, w szczególności, jeżeli osoba taka zaciąga zobowiązania w imieniu Klienta np. pobierając towar w imieniu Klienta na podstawie posiadanego upoważnienia lub dochodzenia roszczeń z tytułu wykonywania umów handlowych oraz ochrony przed takimi roszczeniami,
 • marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług lub utrzymywania relacji biznesowych pomiędzy Klientem i Spółką w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych przy czynnościach zmierzających do zawarcia takich umów Administrator przetwarza następujące informacje:

 • nazwa firmy,
 • imię i nazwisko Klienta,
 • adresy dostaw towarów wskazanych przez Klienta,
 • numer NIP,
 • numer rachunku bankowego,
 • podpis Klienta lub osoby przez niego upoważnionej na dokumentach wymagających podpisu,
 • adres e-mail podany do korespondencji,
 • numer telefonu kontaktowego,
 • historię przesyłania zapytania ofertowe i zapytania o produkty.

W przypadku przetwarzania danych osobowych Osób kontaktowych Administrator przetwarza:

 • nazwa firmy,
 • imię i nazwisko,
 • telefon kontaktowy,
 • zajmowane stanowisko,
 • posiadane uprawnienia wskazane przez Klienta,
 • podpis Klienta lub osoby przez niego upoważnionej na dokumentach wymagających podpisu,
 • numer dokumentu tożsamości, w przypadku uprawnień do reprezentowania Klienta w zakresie odbioru towarów w imieniu Klienta,
 • historię komunikacji z Osobą kontaktową.

Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym lub prawnym, jednak ich brak uniemożliwi wykonanie określonych działań ze strony Administratora zmierzających do zawarcia umowy handlowej lub innych usług, które są świadczone przez Administratora. Administrator nie przetwarza żadnych danych osobowych w celach automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w Ogólnym Rozporządzeniu dotyczącym ochrony danych osobowych.

Dane osobowe Klienta lub Osób kontaktowych przechowywane w celu wykonania umów handlowych są, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przechowywane przez okres minimum 5 lat od momentu powstania obowiązku podatkowego.

W innych przypadkach jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane są przetwarzane (np. newsletter), dane przetwarzane są do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

Dane osobowe Klienta i Osób kontaktowych Administrator pozyskuje w ogromnej większości przypadków bezpośrednio od osoby zainteresowanej, która podaje swoje podstawowe dane podczas kontaktu z pracownikami lub przedstawicielami handlowymi Administratora. Informacja taka może być dostarczona do administratora:

 • na piśmie poprzez wysłanie korespondencji pocztowej na adres Administratora,
 • wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu nawiązania kontaktów biznesowych lub zapytań o produkty z prośbą o udzielenie odpowiedzi zwrotnej lub telefonicznie,
 • kontaktując się z pracownikami Administratora.

Administrator może pozyskiwać dane z informacji ogólnie dostępnych, takich jak Krajowy Rejestr Sądowy lub odpowiedni z bazy CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), GUS (Główny Urząd Statystyczny), firmowych stron internetowych, w zakresach danych publikowanych w sposób jawny.

Każda osoba fizyczna, której dane przetwarza Administrator ma prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych,
 • sprostowania danych,
 • ograniczenia ich przetwarzania,
 • wstrzymania dalszego przetwarzania danych i egzekwowania prawa do bycia zapomnianym.

Administrator niezwłocznie po uzyskaniu takiego żądania od osoby, której dane są przetwarzane, po potwierdzeniu jej tożsamości żądanie spełnia.

W celu realizacji praw o których mowa powyżej należy kontaktować się na adres siedziby Spółki lub wysyłając korespondencję elektroniczną na adres: convert@convert.com.pl

W przypadku zgód na otrzymywanie newslettera, rezygnacja z usługi odbywa się w sposób automatyczny po wykonaniu określonej czynności usunięcia swojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej.

Administrator udostępnia dane następującym podmiotom, które wspomagają działalność prowadzoną przez administratora: firmom transportowym i spedycyjnym współpracującym z Administratorem, w zakresie adresów dostaw towarów oraz danych osób uprawnionych do odbioru towarów w imieniu Klienta, Firmie świadczącej wsparcie w zakresie użytkowanego systemu ERP, w zakresie minimalnym w jakim jest to konieczne dla celów wykonywania prac serwisowych, Firmie prowadzającej dla Administratora usługi zarządzania kopiami zapasowymi użytkowanych systemów informatycznych oraz innym podmiotom współpracującym z Administratorem.

W każdym przypadku udostępniania danych osobowych lub zaistnienia możliwości udostępnienia takich danych Administrator stosuje procedury organizacyjne i środki techniczne minimalizujące zakres udostępnianych danych oraz ryzyko dostępu do tych danych przez osoby inne niż pracownicy Administratora.

Administrator przekazuje dane osobowe Klientów i Osób kontaktowych wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji określonego celu handlowego, w szczególności nie udostępnia danych innym podmiotom w celach komercyjnych oraz nie sprzedaje danych osobowych. Ochrona informacji związanych z danymi Klientów oraz Osób kontaktowych jest dla Administratora zadaniem priorytetowym.

Administrator nie udostępnia danych Klientów oraz Osób kontaktowych poza granice Unii Europejskiej, za wyjątkiem sytuacji, kiedy taka dyspozycja zostaje zlecona przez Klienta.

Klient ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


Oferta firmy Circutor SA

CIRCUTOR SA jest firmą działającą od ponad 40-tu lat na rynku urządzeń dla elektroenergetyki. Obecnie eksportuje swoje wyroby do ponad 60 krajów z 5 kontynentów. Oferuje całą gamę urządzeń niezbędnych do zapewniania i kontrolowania jakości sieci elektrycznych, od przekładników i przekaźników, poprzez mierniki, analizatory, regulatory oraz kodensatory i filtry po transformatory i systemy różnicowe. Szczególnie interesujące są analizatory, tak panelowe jak i przenośne, jak i rejestratory QNA do badania jakości zasilania. Bardzo dobrym wykonaniem (w porównaniu do ceny) charakteryzują się instrumenty analogowe (wszystkie mierniki analogowe sa standardowo oferowane w wykonaniu morskim) oraz przekładniki prądowe nn (w tym z otwieranym rdzeniem czy z wbudowanym przetwornikiem).

Odpowiednie zapasy najpopularniejszych urządzeń (chodzi zwłaszcza o przekładniki, analizatory, kondensatory i mierniki analogowe) są trzymane w Polsce tak, aby zagwarantować ich natychmiastową dostępność.

Ceny produktów z najpopularniejszych grup prezentujemy w naszym cenniku on-line.

Pełna oferta CIRCUTORa jest bardzo szeroka i można się z nią zapoznać na stronach producenta:Komputery specjalne

Oferta firmy OCTAGON SYSTEMS

W lipcu 2015 produkcja urządzeń serii MicroPC, które dystrybuowaliśmy w Polsce,
została zakończona przez firmę OCTAGON SYSTEMS CORP.

Osoby zainteresowane ew. zakupem z wyprzedaży produktów
pozostałych na magazynie prosimy o kontakt telefoniczny.

Rodzina produktów MikroPC amerykańskiej firmy OCTAGON SYSTEMS CORP dedykowana jest do zastosowań wymagających spełnienia następujących warunków:

Podstawowymi odbiorcami systemów opartych na tej ofercie są branże stawiające przed urządzeniami wysokie i wyszukane wymagania: Należą do nich kosmonautyka, lotnictwo, motoryzacja, przemysły petrochemiczny i farmaceutyczny. Bogata lista referencyjna obejmuje szereg wdrożeń jednostkowych i wielkoseryjnych, cywilnych i militarnych w awionice, nawigacji, komunikacji satelitarnej i medycynie.


Komputery przemysłowe

Oferta firmy AXIOM

W związku z połączeniem się firmy AXIOM z firmą ADVANTECH
nasza firma zakończyła reprezentowanie firmy AXIOM w Polsce.

Osoby zainteresowane ew. zakupem z wyprzedaży produktów
pozostałych na magazynie prosimy o kontakt telefoniczny.

Produkty tajwańskiej firmy AXIOM Technology dedykowane są do zastosowań zarówno laboratoryjnych jak i przemysłowych. Pozwalają na budowę dedykowanych stanowisk kontrolno-sterujących w przemyśle oraz na rozszerzanie o sprzęg z obiektem tradycyjnych komputerów biurowych klasy IBM PC. Umożliwiają akwizycję i przetwarzanie sygnałów analogowych i cyfrowych, monitorowanie i sterowanie, także w dużej skali, procesami technologicznymi. Przy umiarkowanej cenie gwarantują dobrą jakość, dużą niezawodność i doskonałe parametry techniczne i funkcjonalne.

W ofercie znajdują się między innymi karty na magistralę ISA i PCI, moduły pomiarowe PC\104 i z RS-485, panelowe stacje robocze, komputery przemysłowe ISA, PCI i CompactPCI, konwertery komunikacyjne, terminale kondycjonujące i oprogramowanie do akwizycji, archiwizowania i wizualizowania sygnałów.